نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل، پنجشنبه 24 شهریور ماه 1401