نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت، یکشنبه 10 مهر ماه 1401