نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت، یکشنبه 17 مهر ماه 1401