نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی، چهارشنبه 20 مهر ماه 1401