پرسپولیس در معاملات بازار سرمایه پر ارزش تر از استقلال نشان داده است.