نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت، چهارشنبه 4 آبان ماه 1401