نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت، شنبه 7 آبان ماه 1401