نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل، یکشنبه 8 آبان ماه 1401