نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت، پنجشنبه 12 آبان ماه 1401