نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت، چهارشنبه 18 آبان ماه 1401