نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل، شنبه 21 آبان ماه 1401