نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت، شنبه 21 آبان ماه 1401