نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت، دوشنبه 23 آبان ماه 1401