نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی، سه شنبه 24 آبان ماه 1401