نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی، چهارشنبه 25 آبان ماه 1401