نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت، یکشنبه 27 آذر ماه 1401