نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت، دوشنبه 28 آذر ماه 1401