نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت، چهارشنبه 30 آذر ماه 1401