نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت، پنجشنبه 1 دی ماه 1401