نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل، چهارشنبه 7 دی ماه 1401