نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت، دوشنبه 12 دی ماه 1401