نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت، چهارشنبه 14 دی ماه 1401