نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت، دوشنبه 26 دی ماه 1401