نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت، پنجشنبه 21 اردیبهشت ماه 1402