نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت، پنجشنبه 9 تیر ماه 1402