نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی، پنجشنبه 9 شهریور ماه 1402