تامین کننده البسه،معمای بدون پاسخ

به گزارش فرتاک ورزشی،

،تیــم ملی ایران تنها تیــم حاضر در 25 تیــم برتر رده بندی فیفاســت که هنوز تامین کننده البسه مشــخصی ندارد. کمیته بازاریابی که با برکناری عابدینی باتکلیف اســت در ماه های اخیر نتوانســته این پرونده را به نتیجه برساند و باید پرسید مهم تر از این قرارداد، آنها چه شرح وظیفه دیگری داشته اند؟

چندی پیش خبر رســید شــرکت اســپانیایی لوانوی به فدراســیون فوتبال پیشنهاد همکاری داده اســت. نکته مهم در این ماجرا انفعال کمیته بازاریابی اســت که در این مدت نتوانسته از فرصت خود برای انتخاب شرکت طرف قرارداد استفاده کند و یک بار دیگر در موقعیت انتخاب شونده قرار گرفته است.

توافق با شرکت های معتبر این حوزه با توجه به موقعیت خوب تیم ملی کار خیلی سختی نیست، ولی کمیته بازاریابی تا امروز نتوانسته از این امتیاز استفاده کند و پیش پاافتاده ترین انتظاری که از این کمیته می رود را برآورده نکرده است.

انتظار می رود هیات رییسه فدراسیون فوتبال هرچه زودتر تکلیف کمیته بازاریابی را مشخص کند و رییس جدید به دنبال راه حلی برای این ماجرا باشد. بی توجهی به این فرصت اقتصادی از ســوی فدراسیون فوتبال توجیهی ندارد و یک نمره منفی به کارنامه این مجموعه اضافه می کند.

 

انتهای پیام/