صحنه ای تاسف برانگیز از تلاش برای تخریب سکوهای ورزشگاه آزادی