نگاهی به صفحه نخست روزنامه پیروزی،چهارشنبه 30 مرداد 98