نگاهی به صفحه نخست روزنامه خبرورزشی،یکشنبه 3 شهریور 98