نگاهی به صفحه نخست روزنامه پیروزی،یکشنبه 3 شهریور 98