نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرار ورزشی،سه شنبه 12 شهریور 98