نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،یکشنبه 17 شهریور 98