نگاهی به صفحه نخست روزنامه پیروزی،یکشنبه 17 شهریور 98