نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،یکشنبه 17 شهریور 98