عمر مومانی طراح و کارتونیست سرشناس سایت گل به بهانه خودسوزی و درگذشت سحر دختر استقلالی طرحی را منتشر کرده که در نوع خود جالب توجه است.