نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،دوشنبه 25 شهریور 98