نگاهی به صفحه نخست روزنامه پیروزی،سه شنبه 26 شهریور 98