نگاهی به صفحه نخست روزنامه پیروزی،یکشنبه 31 شهریور 98