نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،پنجشنبه 11 مهر 98