نگاهی به صفحه نخست روزنامه خبر ورزشی،یکشنبه 14 مهر 98