نگاهی به صفحه نخست روزنامه پیروزی،یکشنبه 14 مهر 98