نگاهی به صفحه نخست روزنامه پیروزی،دوشنبه 15 مهر 98