نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،دوشنبه 15 مهر 98