نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرارورزشی،سه شنبه 16 مهر 98