نگاهی به صفحه نخست روزنامه خبرورزشی،سه شنبه 16 مهر 98