نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،پنجشنبه 18 مهر 98