نگاهی به صفحه نخست روزنامه پیروزی،یکشنبه 21 مهر 98