نگاهی به صفحه نخست روزنامه پیروزی،دوشنبه 22 مهر 98