نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،دوشنبه 22 مهر 98